دسته: ورزشی

جلسه کمیته فرهنگی استان

جلسه هماهنگی کمیته فرهنگی استان با مسئولین فرهنگی شهرستانهای مبارکه وخمینی شهر با حضور نائب رئیس هیات انجمن های ورزش های رزمی استان آقای مهدی ملا پروانه. حمیدرضا محمدی رئیس کمیته فرهنگی استان آقای ملک پور مسئول ارتباطات شهرستان خمینی شهر در جلسه مرضیه رنجکش…

تشکیل دهمین هیات های شهرستانی

دهمین جلسه هیات های شهرستانی تشکیل شد.در این جلسه آقای سعید کیانی رئیس محترم هیات انجمن های ورزش های رزمی شهرستان نجف آباد بهمراه دبیر ونائب رئیس بانوان در خصوص عملکرد شهرستان وبرنامه های آتی هیات گزارش دادند. درادامه رویکرد برنامه های هیات توسط رئیس…

تشکیل نهمین جلسه هیات های شهرستانی

نهمین جلسه هیات های شهرستانی تشکیل شد.دراین جلسه آقای داوود جاوری رئیس محترم هیات انجمن های ورزش های رزمی شهرستان شهرضا در خصوص عملکرد شهرستان وبرنامه های آتی هیات گزارش دادند. در ادامه رویکرد برنامه های هیات توسط رئیس ونواب هیات استان گفتگو وجمع بندی…