حضور آقای امید بیگی نژاد دبیر انجمن سامبو استان اصفهان در جلسه هم اندیشی انجمن سامبو کشور با حضور رییس انجمن و رییس فدراسیون .تهران مردادماه 99