جلسه هماهنگی کمیته فرهنگی استان با مسئولین فرهنگی شهرستانهای مبارکه وخمینی شهر با حضور نائب رئیس هیات انجمن های ورزش های رزمی استان آقای مهدی ملا پروانه.

حمیدرضا محمدی رئیس کمیته فرهنگی استان

آقای ملک پور مسئول ارتباطات شهرستان خمینی شهر در جلسه

مرضیه رنجکش نائب رئیس بانوان کمیته فرهنگی

خانم ظفریان مسئول کمیته فرهنگی هیات شهرستان مبارکه