طی حکمی آقای نوید اجاقی به سمت رئیس کمیته روابط عمومی هیات انجمن های ورزش های رزمی استان اصفهان منصوب شد.